สารบัญเว็บไทย

 
 หากเจ้าของไม่ตรวจสอบจะมีความผิดอย่างไร  

      เจ้าของอาคาร  ไม่จัดให้มีการตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย  โทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ  และโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000  บาท จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

 บทกำหนดโทษ

              กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดบังคับใช้  ให้อาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 ต้องปฏิบัติตาม โดยเจ้าของอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนกับสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคารกรมโยธาธิการและผังเมือง และต้องจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่ 1 ครั้ง พร้อมส่งรายงานการตรวจสอบอาคารให้แก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550  หลังจากวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยวิธีการตรวจสอบอาคารในแต่ละปีนั้นๆ  
   
  มาตรา 65  ทวิ 

              ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 ผู้ใด ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ ( ว่าด้วยเรื่องประเภทของอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบอาคารเพื่อความปลอดภัย ) ต้องระวางโทษจำคุก  ไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 ( หกหมื่นบาท ) หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 ทวิ      ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 ( หนึ่งหมื่นบาท ) จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง

  มาตรา 65 จัตวา

         ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543    ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 46 ทวิ ( ว่าด้วยเรื่องอุปกรณ์อาคาร ) ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 30,000 ( สามหมื่นบาท ) นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตร 46 ทวิ ยังต้องระวางโทษปรับอีก วันละไม่เกิน 5,000 ( ห้าพันบาท ) ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

                                                      ตัดเลเซอร์  |เว็บสำเร็จรูป  ตัด laser | ตรวจสอบอาคาร  | เว็บไซด์ | รับทำเว็บไซต์ |  รับตัดเลเซอร์ |
                           

 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-519 3364 080-235 6232 , 097-361 9945 , 089-891 5935 Fax 02-509 7959

Copyright (c) 2011 by ตรวจสอบอาคาร ดอทคอม

Designed by iWebThai.com