สารบัญเว็บไทย

 
 

เราคือ ผู้ตรวจสอบอาคาร ขึ้นทะเบียนกับกรมโยธาธิการ ทะเบียบเลขที่ น.201/2552

             ผู้ตรวจสอบพลังงาน รับรองการจัดการพลังงาน ทะเบียนเลขที่ น.30/2559 

#บริการตรวจสอบพลังงาน #ตรวจรับรองพลังงาน  #ตรวจอาคาร

  คุณโอปอ   086-308-3854 , คุณสุภา 089-891-5935  , 02-519-3364

   Email  :    qb.audit@ hotmail.com

เนื่องด้วยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 มาตรา 32 ทวิ ซึ่งระบุให้เจ้าของอาคารมีหน้าที่ต้อง   จัดหาผู้ตรวจสอบเพื่อทำการ ตรวจสอบสภาพอาคาร ทางด้านความมั่นคงแข็งแรงและระบบอุปกรณ์ประกอบอาคาร รวมทั้งระบบป้องกัน  และระวังอัคคีภัย เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้สอยอาคารต้องทำการตรวจครั้งแรกให้แล้วเสร็จและรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น  ภายในระยะเวลา 2 ปี        นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่   29 ธันวาคม 2548 ) เป็นผลให้อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ   ต้องจัดให้มี ผู้ตรวจสอบอาคาร ที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนกับสำนักงานควบคุมและตรวจสอบอาคาร  กรมโยธาธิการและผังเมือง  โดยจัดให้มีการตรวจสอบใหญ่ 1 ครั้ง     ก่อนวันที่ 29 ธันวาคม 2550   หลังจากวันที่  29  ธันวาคม 2550 ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยวิธีการตรวจสอบในแต่ละปีนั้นๆ

      อาคารที่ต้องตรวจสอบ คลิก

      เจ้าของไม่ตรวจสอบจะมีความผิดอย่างไร คลิก
 

Tags:   ตรวจอาคาร ,ตรวจสอบอาคาร, ผู้ตรวจสอบอาคาร , รับตรวจสอบอาคาร ,บริการตรวจสอบอาคาร , ตรวจสถานประกอบการ , โรงงาน  , ป้ายโฆษณา

 
                                                      ตัดเลเซอร์  |เว็บสำเร็จรูป  ตัด laser | ตรวจสอบอาคาร  | เว็บไซด์ | รับทำเว็บไซต์ |  รับตัดเลเซอร์ |
                           

 บริษัท ควอลิตี้ บิวดิง ออดิท จำกัด 162/4 ซอยคู้บอน 27 แยก11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร.02-519 3364 080-235 6232 , 097-361 9945 , 089-891 5935 Fax 02-509 7959

Copyright (c) 2011 by ตรวจสอบอาคาร ดอทคอม

Designed by iWebThai.com